SALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATE

SALHIA REAL ESTATE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SRE nguyên tắc cơ bản

SALHIA REAL ESTATE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SRE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 KWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.39%