SALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATE

SALHIA REAL ESTATE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SRE nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SALHIA REAL ESTATE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SRE trong quý trước là11.32 M KWD, và cao hơn 9.40% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 2.87 M KWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY