JJJ

JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JDG nguyên tắc cơ bản

JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05 tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.68 GBP, hãy mua trước 6 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.75%