JJJ

JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JDG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05.

Tỷ lệ giá trên doanh số của JDG là 4.93. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 19.51. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 682.00 người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: GBP
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ