LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666

LANDLSE
LAND
LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

LAND nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LAND là 4.636B GBP. EPS TTM của công ty là 0.55 GBP, tỷ suất cổ tức là 6.19% và P/E là 11.59. Ngày thu nhập tiếp theo của LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666 là 16 Tháng 5, ước tính là 0.23 GBP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu