TECHNOGYM S P A NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0RG1 nguyên tắc cơ bản

TECHNOGYM S P A NPV tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 0RG1 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.88%