THE BANK OF NEW YORK MELLONTHE BANK OF NEW YORK MELLONTHE BANK OF NEW YORK MELLON

THE BANK OF NEW YORK MELLON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1BK nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính THE BANK OF NEW YORK MELLON, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1BK trong quý trước là8.84 B EUR, và cao hơn 5.35% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 949.95 M EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM