DEUTSCHE ROHSTOFFDEUTSCHE ROHSTOFFDEUTSCHE ROHSTOFF

DEUTSCHE ROHSTOFF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1DR nguyên tắc cơ bản

DEUTSCHE ROHSTOFF tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1DR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.30 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.06%