PELOTON INTERACTIVEPELOTON INTERACTIVEPELOTON INTERACTIVE

PELOTON INTERACTIVE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1PTON nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính PELOTON INTERACTIVE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1PTON trong quý trước là 665.15 M EUR, và thấp hơn 1.27% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 24 là -155.05 M EUR.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY