K+SK+SK+S

K+S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1SDF nguyên tắc cơ bản

K+S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1SDF được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.70 EUR, hãy mua trước 15 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.25%