ACEA

ACE MIL
ACE
ACEA MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ACE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ACEA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ACE là 4.034B. EPS TTM của công ty là 1.40, lợi tức cổ tức là 4.21%, và P/E là 13.43.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền