INDUSTRIE DE NORAINDUSTRIE DE NORAINDUSTRIE DE NORA

INDUSTRIE DE NORA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DNR nguyên tắc cơ bản

INDUSTRIE DE NORA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DNR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.89%