III

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ICF nguyên tắc cơ bản

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ICF được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.20 EUR, hãy mua trước 13 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.03%