AWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD

AWANTECMYX
AWANTEC
AWANBIRU TECHNOLOGY BERHADMYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AWANTEC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AWANTEC là 319.147M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu