G3 GLOBAL BERHAD

G3MYX
G3
G3 GLOBAL BERHADMYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

G3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của G3 GLOBAL BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của G3 là 72.569M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu