MMM

MEDIA PRIMA BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEDIA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MEDIA PRIMA BHD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MEDIA PRIMA BHD 954.49 M MYR, và năm trước đó — 1.12 B MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia