MMIS BERHAD

MMIS MYX
MMIS
MMIS BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MMIS

Tóm tắt tài chính của MMIS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MMIS là 198M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền