MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD

MSM MYX
MSM
MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MSM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MSM là 1.23B. EPS TTM của công ty là 0.04, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 41.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền