PPP

PERDANA PETROLEUM BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PERDANA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PERDANA PETROLEUM BERHAD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PERDANA PETROLEUM BERHAD 313.91 M MYR, và năm trước đó — 196.63 M MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia