RRR

REKATECH CAPITAL BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

REKATECH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu REKATECH CAPITAL BERHAD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại REKATECH CAPITAL BERHAD 4.51 M MYR, và năm trước đó — 15.37 M MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia