TALAM TRANSFORM BERHAD
TALAMT MYX

TALAMT
TALAM TRANSFORM BERHAD MYX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TALAM TRANSFORM BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TALAMT là 128.779M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền