TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD

1892 NAG
1892
TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD NAG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1892 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TOKURA CONSTRUCTION CO. LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1892 là 7.615B. EPS TTM của công ty là 734.28, lợi tức cổ tức là 3.28%, và P/E là 5.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền