Costco Wholesale Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COST nguyên tắc cơ bản

Costco Wholesale Corporation tổng quan về cổ tức

Cổ tức của COST được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.02 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.65%