FNCB Bancorp Inc. Common Stock

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FNCB nguyên tắc cơ bản

FNCB Bancorp Inc. Common Stock tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FNCB được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.22%