FNCB Bancorp Inc. Common StockFNCB Bancorp Inc. Common StockFNCB Bancorp Inc. Common Stock

FNCB Bancorp Inc. Common Stock

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FNCB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính FNCB Bancorp Inc. Common Stock, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của FNCB trong quý trước là24.42 M USD, và cao hơn 6.14% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 3.35 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM