Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.

Gen Digital Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GEN nguyên tắc cơ bản

Gen Digital Inc. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GEN được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.05%