ICON plcICON plcICON plc

ICON plc

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ICLR nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ICON plc.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ICLR là 3.20. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 17.21. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 41.10 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ