Assure Holdings Corp.Assure Holdings Corp.Assure Holdings Corp.

Assure Holdings Corp.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IONM nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của Assure Holdings Corp.

IONM dòng tiền tự do cho Q4 23 là -116.24 k USD. Đối với 2023, IONM dòng tiền tự do -4.94 M USD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -4.94 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY