RRR

RAYTELLIGENCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAYTL nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của RAYTELLIGENCE

RAYTL dòng tiền tự do cho Q3 23 là -4.44 M SEK. Đối với 2022, RAYTL dòng tiền tự do -759.2 k SEK và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 263.2 k SEK.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: SEK
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY