ADANI POWER LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADANIPOWER nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADANI POWER LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của India — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADANI POWER LTD 387.73B INR, và năm trước đó — 277.11B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia