ADF FOODS LTDADF FOODS LTDADF FOODS LTD

ADF FOODS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADFFOODS nguyên tắc cơ bản

ADF FOODS LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.00 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.53%