AAA

ATLANTAA LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATLANTAA nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ATLANTAA LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ATLANTAA trong quý trước là145.68 M INR, và cao hơn 11.97% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 24.07 M INR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY