AVT NATURAL PRODAVT NATURAL PRODAVT NATURAL PROD

AVT NATURAL PROD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AVTNPL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính AVT NATURAL PROD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của AVTNPL trong quý trước là1.54 B INR, và cao hơn 14.03% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 224.09 M INR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY