AVT NATURAL PRODAVT NATURAL PRODAVT NATURAL PROD

AVT NATURAL PROD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AVTNPL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AVT NATURAL PROD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Rest of the World — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AVT NATURAL PROD 5.39 B INR, và năm trước đó — 4.93 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia