PRATAAP SNACKS LTDPRATAAP SNACKS LTDPRATAAP SNACKS LTD

PRATAAP SNACKS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIAMONDYD nguyên tắc cơ bản

PRATAAP SNACKS LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DIAMONDYD được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.11%