FOODS & INNS LTDFOODS & INNS LTDFOODS & INNS LTD

FOODS & INNS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FOODSIN nguyên tắc cơ bản

FOODS & INNS LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FOODSIN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%