FOODS & INNS LTDFOODS & INNS LTDFOODS & INNS LTD

FOODS & INNS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FOODSIN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FOODS & INNS LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FOODS & INNS LTD 6.10 B INR, và năm trước đó — 3.51 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia