GREENPLY INDUSTRIE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GREENPLY nguyên tắc cơ bản

GREENPLY INDUSTRIE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GREENPLY được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.25%