HINDUSTAN FOODS LTDHINDUSTAN FOODS LTDHINDUSTAN FOODS LTD

HINDUSTAN FOODS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HNDFDS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HINDUSTAN FOODS LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HINDUSTAN FOODS LTD 25.00 B INR, và năm trước đó — 19.91 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia