NNN

NAKODA GROUP OF IND. LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NGIL nguyên tắc cơ bản

NAKODA GROUP OF IND. LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NGIL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.27%