NAKODA GROUP OF IND. LTDNAKODA GROUP OF IND. LTDNAKODA GROUP OF IND. LTD

NAKODA GROUP OF IND. LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NGIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NAKODA GROUP OF IND. LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NAKODA GROUP OF IND. LTD 546.03 M INR, và năm trước đó — 596.23 M INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia