STATE BK OF INDIA

SBINNSE
SBIN
STATE BK OF INDIANSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SBIN nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu STATE BK OF INDIA

Lợi nhuận của SBIN trong quý trước là 14.90 INR trong khi ước tính là 12.62 INR, chiếm 18.09 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 440.58B INR mặc dù con số ước tính là 428.79B INR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 14.62 INR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 466.35B INR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của SBIN.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên