STATE BK OF INDIA SBIN

SBIN NSE
SBIN
STATE BK OF INDIA NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Ngân hàng khu vực
Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cho các khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp thương mại, các tập đoàn lớn, các cơ quan chức năng và các tổ chức. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm Kho bạc, bao gồm toàn bộ danh mục đầu tư và giao dịch của hợp đồng ngoại hối và hợp đồng phái sinh; Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp hay dịch vụ Ngân hàng Bán buôn, bao gồm các hoạt động cho vay của Tổ chức Quản lý tài khoản Doanh nghiệp, Tổ chức Quản lý tài khoản Doanh nghiệp vừa và Tổ chức Quản lý Tài sản rao bán ở mức giá thấp; Ngân hàng Bán lẻ bao gồm các chi nhánh trong Tập đoàn Ngân hàng Quốc gia, chủ yếu bao gồm các hoạt động Ngân hàng Cá nhân, bao gồm các hoạt động cho vay với các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ ngân hàng với các chi nhánh trong Tập đoàn Ngân hàng Quốc gia và Nghiệp vụ Ngân hàng khác, gồm cả hoạt động của tất cả các công ty con / Công ty liên doanh không trong lĩnh vực ngân hàng ngoài Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ SBI và Công ty TNHH Bảo hiểm SBI General. Các phân khúc địa lý bao gồm các Hoạt động trong nước và Hoạt động Ngoại thương.