ASSOCIATED BUS COMPANY PLCASSOCIATED BUS COMPANY PLCASSOCIATED BUS COMPANY PLC

ASSOCIATED BUS COMPANY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ABCTRANS nguyên tắc cơ bản

ASSOCIATED BUS COMPANY PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ABCTRANS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.00 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.02%