ASSOCIATED BUS COMPANY PLCASSOCIATED BUS COMPANY PLCASSOCIATED BUS COMPANY PLC

ASSOCIATED BUS COMPANY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ABCTRANS nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ASSOCIATED BUS COMPANY PLC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ABCTRANS là 0.19. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 2.70. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.11 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NGN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ