CADBURY PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CADBURY nguyên tắc cơ bản

CADBURY PLC - NIGERIA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CADBURY được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.40 NGN, hãy mua trước 5 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.07%