COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CWG nguyên tắc cơ bản

COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CWG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.59%