COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CWG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC 9.92 B NGN, và năm trước đó — 8.53 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia