JULIUS BERGER PLC - NIGERIAJULIUS BERGER PLC - NIGERIAJULIUS BERGER PLC - NIGERIA

JULIUS BERGER PLC - NIGERIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JBERGER nguyên tắc cơ bản

JULIUS BERGER PLC - NIGERIA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của JBERGER được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 3.00 NGN, hãy mua trước 3 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.15%