AXAMANSARD INSURANCE PLCAXAMANSARD INSURANCE PLCAXAMANSARD INSURANCE PLC

AXAMANSARD INSURANCE PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MANSARD nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của AXAMANSARD INSURANCE PLC

MANSARD dòng tiền tự do cho Q4 23 là 4.19 B NGN. Đối với 2023, MANSARD dòng tiền tự do 18.76 B NGN và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 20.56 B NGN.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY